Privacy Policy Playguardian

1. Algemeen
Playguardian Onderhoud en Advies (hierna: “Playguardian”, “wij” of “ons”) verwerkt persoonsgegevens wanneer je onze website www.playguardian.nl (de “Website”) bezoekt, wanneer je een offerte aanvraag doet en wanneer je gebruik maakt van onze dienstverlening. In deze Privacy Policy leggen wij uit op welke wijze wij jouw persoonsgegevens verwerken, wat jouw rechten zijn en hoe je die kunt uitoefenen.

Wij respecteren jouw privacy. De persoonsgegevens die wij over jou verwerken worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Bij onze verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de wet- en regelgeving daaraan stelt, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lees deze Privacy Policy aandachtig door zodat je weet wat jouw rechten en plichten zijn.

2. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens?
Playguardian is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd en kantoorhoudende te Nijmegen, Nederland. Vragen over deze Privacy Policy kunnen worden gesteld via info@playguardian.nl.

De verwerking van persoonsgegevens
Wij kunnen op verschillende momenten persoonsgegevens van jou verwerken. Zo verwerken wij persoonsgegevens wanneer je onze Website bezoekt, wanneer je een offerte aanvraag doet via onze Website, wanneer je op een van onze locaties langs komt en je persoonsgegevens achterlaat of wanneer je contact met ons opneemt voor vragen of verzoeken.

Persoonsgegevens die wij verwerken als je onze Website bezoekt

Wanneer je onze Website bezoekt, verwerken wij je IP-adres, gegevens over je bezoek aan de Website zoals wanneer je voor het eerst de Website hebt bezocht, jouw vorige bezoek en huidige bezoek, de website waar je vandaan komt, je zoekopdrachten en de content die je op de Website hebt bezocht en voorkeuren voor taal of andere voorkeuren.

Persoonsgegevens die wij verwerken als je een reservering maakt via onze Website of per telefoon.

Wanneer je via onze Website of telefonisch een reservering maakt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Contactgegevens, waaronder je voor- en achternaam, geboortedatum, adres, postcode, stad, land, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;
 • Accountgegevens waaronder jouw gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Financiële gegevens, waaronder jouw bankgegevens;
 • Overige persoonsgegevens, waaronder de informatie die je verstrekt in open tekstvelden..

Persoonsgegevens die wij verwerken als je contact met ons opneemt

Wanneer je contact met ons opneemt verwerken wij je voor- en achternaam, je e-mailadres en/of telefoonnummer en de overige gegevens die je met ons deelt in verband met je vraag of je verzoek.

3. Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om je de mogelijkheid te bieden om een offerte aan te vragen.
 • Verzoeken om telefonisch of per mail contact op te nemen
 • Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot de producten en/of diensten die wij leveren.
 • Om informatie te verstrekken over onze producten en diensten, deze aan te bieden en te promoten.
 • Om onze dienstverlening aan de laten sluiten op de voorkeuren van onze (potentiële) klanten en om gerichte marketingacties uit te voeren.
 • Om vragen, verzoeken en klachten af te handelen en om contact te onderhouden.
 • Om onze spullen en bezoekers te beschermen en eventuele incidenten te registreren.
 • Om kosten en uitgaven te berekenen.
 • Om onze Website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren.
 • Interne beveiliging en beheer, controle op naleving van onze huisregels en voorwaarden.
 • Afhandelen van claims en klachten.
 • Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Jouw persoonsgegevens zullen niet verder worden verwerkt voor doeleinden die niet verenigbaar zijn met bovengenoemde doeleinden.

4. Wat is de grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?
Wij mogen uitsluitend persoonsgegevens verwerken als hiervoor een wettelijke grondslag bestaat. Als jij een reservering hebt gemaakt om te komen spelen, verwerken wij jouw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met jou aangaan of zijn aangegaan.

Wij kunnen ook persoonsgegevens verwerken omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wij persoonsgegevens verwerken om een veilige omgeving te bieden om te spelen, en om te controleren dat iedereen onze voorschriften naleeft. Ook hebben wij er een gerechtvaardigd belang bij om onze producten en diensten onder de aandacht te brengen bij onze (bestaande) klanten. Wanneer wij persoonsgegevens verwerken omdat wij daarbij een gerechtvaardigd belang hebben, gaan wij eerst zorgvuldig na of jouw belangen hieraan niet in de weg staan.

Wij kunnen daarnaast persoonsgegevens van jou verwerken omdat dat noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting die op ons rust. Wij zijn bijvoorbeeld verplicht om ons aan bepaalde veiligheidsnormen te houden.

Indien een (ernstig) incident heeft plaatsgevonden, verwerken wij tot slot persoonsgegevens omdat dat noodzakelijk is om jouw vitale belangen te beschermen en eventuele hulpdiensten in te schakelen.

Wanneer de hiervoor genoemde grondslagen niet van toepassing zijn, vragen wij om toestemming voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken.

5. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Als jij een reservering hebt gemaakt om te komen spelen, bewaren wij jouw persoonsgegevens in principe tot twee jaar na jouw reservering. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens die nodig zijn in het kader van juridische procedures, klachten en geschillen langer bewaren voor zover dit noodzakelijk is ter behartiging van onze belangen. Wij kunnen de persoonsgegevens die je invult in de ‘waiver’ bewaren tot de verjaartermijn voor eventuele vorderingen is verstreken.

6. Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

Wij kunnen derden inschakelen bij de uitvoering en/of levering van onze producten en diensten. Voor zover deze derden daarbij jouw persoonsgegevens namens ons verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker en in dat geval hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, waarin wij onder andere voorschrijven dat de verwerkers passende technische en organisatorische maatregelen moeten nemen om je persoonsgegevens te beveiligen. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens alleen aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

7. Beveiliging
Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Zo beveiligen wij onze systemen volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging, hanteren wij een intern autorisatieproces van onze systemen en maken wij regelmatig een back-up van onze database.

8. Links naar websites van anderen
Onze Website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

9. Wat zijn jouw rechten ten aanzien van je persoonsgegevens?
Iedereen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen. Zo kun je inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Indien de door ons verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kun jij ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun jij bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens of vragen dit gebruik te beperken. In sommige gevallen kun jij ons ook vragen om jouw persoonsgegevens door te geven aan een andere dienstverlener. Wanneer jij jouw rechten uitoefent, kun jij jouw verzoek sturen via e-mail naar info@playguardian.nl. Geef daarbij duidelijk aan om welke persoonsgegevens het gaat. Wij kunnen je om aanvullende informatie vragen om jouw identiteit te controleren.

10. Klachten
Als je klachten hebt over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens in dit Privacy Policy. Wij helpen je graag met het vinden van een oplossing. Indien dat niet zou lukken, kun je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Wijzigingen
Deze Privacy Policy kan door ons van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij adviseren jou daarom regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

Laatste update: 1 augustus 2020

Scroll naar boven